Proces recenzji

2018-07-02

Proces recenzji

 1. Każdy nadesłany artykuł jest oceniany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza składu Redakcji, nie pochodzących z jednostki reprezentowanej przez autora(ów) artykułu. Redakcja może dokonać wstępnej selekcji i zwrócić
  autorowi artykuł przygotowany niezgodnie z instrukcją dla autorów lub rażąco niezgodny z linią programową „Czasopisma Geograficznego”.
  2. Recenzja ma formę pisemną: recenzenci wypełniają formularz recenzji oraz przekazują autorom i redakcji konkretne uwagi odnośnie nadesłanego
  tekstu.
  3. Recenzja kończy się rekomendacją, która zawiera wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu, według wzoru:
  (1) nadaje się do publikacji w obecnej formie;
  (2) nadaje się do publikacji po wprowadzeniu drobnych poprawek;
  (3) nadaje się do publikacji tylko po dokonaniu istotnych zmian w tekście;
  (4) nie nadaje się do publikacji w „Czasopiśmie Geograficznym” (ze wskazaniem powodów).

Ostateczną decyzję o kwalifikacji artykułu do druku podejmuje Redakcja.
4. Recenzent zna nazwisko autora recenzowanego artykułu, ale podejmując się recenzji składa pisemną deklarację o braku konfliktu interesów między nim i autorem.
5. Recenzje po otrzymaniu przez Redakcję są przekazywane autorom, wraz z uwagami redakcyjnymi i decyzją odnośnie akceptacji, warunkowej akceptacji (pod rygorem wprowadzenie wskazanych zmian) lub odrzucenia artykułu.
6. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom, natomiast raz w roku jest publikowana lista recenzentów.
7. Decyzję o przyjęciu do druku pozostałych materiałów (sprawozdań, recenzji, polemik) podejmuje Redakcja.

Harmonogram publikacji według numerów.