Wytyczne dla autorów

2018-07-02

Wytyczne dla autorów

 1. W „Czasopiśmie Geograficznym” preferowane są artykuły syntetyczne, przeglądowe, referujące w przystępny sposób bieżące problemy i najnowsze osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach geografii, pisane głównie w zamiarze przedstawienia ich specjalistom z innych dziedzin. Wąskie, przyczynkowe studia lokalne, oparte na standardowej metodyce i będące głównie prezentacją danych podstawowych, nie odpowiadają aktualnej linii programowej periodyku i nie będą kwalifikowane do druku, nawet jeśli są poprawne merytorycznie.
  2. Wraz z artykułem autorzy składają deklarację, w której oświadczają, że przesyłany materiał jest oryginalny, dotąd niepublikowany, wszystkie osoby mające istotny udział w powstaniu artykułu są wymienione jako autorzy lub współpracownicy (zapora ghostwriting), a w składzie autorskim nie ma osób, które nie przyczyniły się do
  powstania artykułu (zapora guest authorship).
  Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Należy także podać źródło finansowania badań, których rezultatem jest nadesłany artykuł. Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej „Czasopisma Geograficznego”.
 2. Artykuły należy konstruować w sposób następujący:
 • tytuł – autor (autorzy) – adres autora (autorów) – notka bibliograficzna — według wzoru stosowanego w „Czasopiśmie Geograficznym”,
  · streszczenie – objętość nie przekraczająca pół strony wydruku (5–6 zdań) i zawierać syntetyczną informację o przedmiocie artykułu, meto-dach i źródłach, najważniejszych wynikach i wnioskach,
  · zasadniczy tekst artykułu. W celu osiągnięcia większej przejrzystości tekstu rekomendowane jest podzielenie artykułu na części (rozdziały), które mogą mieć różną hierarchię. Tytułów poszczególnych rozdziałów wyróżnić należy wytłuszczoną czcionką,
  · podziękowania, informacja o źródłach finansowania badań (według uznania autora),
  · zestaw cytowanej literatury, skonstruowany według zasad przedstawionych niżej,
  · streszczenie artykułu w języku angielskim, poprzedzone tytułem w języku angielskim. Objętość streszczenia powinna wynosić do 10–15% objętości tekstu zasadniczego,
  · podpisy do ilustracji. Powinny być przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, w kolejności: Ryc. 1, Fig. 1, Ryc. 2, Fig. 2 – itd.