Czasopismo Geograficzne jest kwartalnikiem ogólnogeograficznym, przeznaczonym dla osób zainteresowanych geografią. Wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Proces recenzji
1. Każdy nadesłany artykuł jest oceniany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza składu Redakcji, nie pochodzących z jednostki reprezentowanej przez autora(ów) artykułu. Redakcja może dokonać wstępnej selekcji i zwrócić
autorowi artykuł przygotowany niezgodnie z instrukcją dla autorów lub rażąco niezgodny z linią programową „Czasopisma Geograficznego”.
2. Recenzja ma formę pisemną: recenzenci wypełniają formularz recenzji oraz przekazują autorom i redakcji konkretne uwagi odnośnie nadesłanego
tekstu.
3. Recenzja kończy się rekomendacją, która zawiera wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu, według wzoru:
(1) nadaje się do publikacji w obecnej formie;
(2) nadaje się do publikacji po wprowadzeniu drobnych poprawek;
(3) nadaje się do publikacji tylko po dokonaniu istotnych zmian w tekście;
(4) nie nadaje się do publikacji w „Czasopiśmie Geograficznym” (ze wskazaniem powodów).

Ostateczną decyzję o kwalifikacji artykułu do druku podejmuje Redakcja.
4. Recenzent nie zna nazwiska autorów recenzowanego artykułu. 
5. Recenzje po otrzymaniu przez Redakcję są przekazywane autorom, wraz z uwagami redakcyjnymi i decyzją odnośnie akceptacji, warunkowej akceptacji (pod rygorem wprowadzenie wskazanych zmian) lub odrzucenia artykułu.
6. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom, natomiast raz w roku jest publikowana lista recenzentów.
7. Decyzję o przyjęciu do druku pozostałych materiałów (sprawozdań, recenzji, polemik) podejmuje Redakcja.